Algemene Voorwaarden

Indien u een kopie wilt van onze Algemene Voorwaarden dan kunt u dit aanvragen door een email te sturen aan sales@aenjservices.nl.

1. Definities
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van A&J Services wordt gesloten.
1.2. Producten en diensten van A&J Services: de door A&J Services te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van A&J Services.

2. Toepasselijkheid
2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met A&J Services.
2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor A&J Services niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege A&J Services gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door A&J Services schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door A&J Services heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door A&J Services; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van A&J Services. 4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Herroepingsrecht
5.1 U sluit als consument via onze website, per email, per telefoon of per fax een overeenkomst. Hiermee heeft u een herroepingsrecht (Wet koop op afstand). Middels het herroepingsrecht kunt u de overeenkomt met een opzegtermijn van zeven werkdagen, zonder opgave van redenen en kosteloos annuleren. De overeenkomst kunt u annuleren door de opzegging naar het volgende adres te sturen: sales@aenjservices.nl .
5.2 Het herroepingsrechts geldt niet voor domeinnamen en/of overige op maat diensten en/of producten. Deze vallen niet onder de Wet koop op afstand en zijn dus uitgesloten van deze regeling.

6. Duur en beëindiging
6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengt cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
6.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
6.3. A&J Services kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens A&J Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
6.4. A&J Services kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens A&J Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
6.5. A&J Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement
is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
6.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft A&J Services het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en
regelgeving;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen
en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras,
religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is
het niet toegestaan om z.g. adult pages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die
in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

7. Levering en leveringstijd
7.1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
7.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van A&J Services zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
7.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

8. Overmacht
8.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
8.2. A&J Services is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen
onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

9. Webruimte / data- email verkeer
9.1. Het data- email verkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer dat bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1024 MB (1 GB) 1.50 euro excl. 19% BTW berekend. In sommige gevallen kan A&J Services vragen om een voorschot.
9.2. De webruimte is beperkt tot de hoeveelheid webruimte dat bij het pakket hoort. Boven de
hoeveelheid webruimte wordt per 100 MB 0.75 euro excl. 19% BTW berekend. In sommige gevallen
kan A&J Services vragen om een voorschot.

10. Prijzen
10.1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
10.2. A&J Services heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee
maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

11. Betalingsvoorwaarden
11.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van A&J Services.
11.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
11.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is
aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of per maand vooraf te
worden voldaan per factuur, zo niet behoudt A&J Services het recht de presentatie (tijdelijk) stil te
leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.
11.4. A&J Services stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die
samenhangen met de overeenkomst.
11.5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
11.6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan
opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan A&J Services
kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal A&J Services een onderzoek instellen naar de
juistheid van het factuurbedrag.
11.7. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
11.8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan A&J Services is voldaan.
11.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt A&J Services een vertragingsbedrag in rekening, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening.
11.10. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient A&J Services het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te
ristorneren.
11.11. Indien de opdrachtgever aangeeft om zijn/haar pakket te upgraden kan de opdrachtgever op
geen enkele manier geld terug vragen. Het resterende bedrag van de betaalde periode van het
bestaande pakket zal in korting worden gebracht met het nieuwe pakket.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de A&J Services site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
12.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart A&J Services ter van enige aanspraak.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. Het door A&J Services vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van A&J Services.

14. Aansprakelijkheid
14.1. A&J Services is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar A&J Services weinig of geen invloed op kan uitoefenen. A&J Services kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met A&J Services of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met A&J Services.
14.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is A&J Services slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van A&J Services voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
14.3. Opdrachtgever vrijwaart A&J Services voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden
mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig,
dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van A&J Services.
14.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de
informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. A&J Services kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden
van vertrouwelijke of geheime informatie. A&J Services is niet aansprakelijk voor beveiliging of
misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
14.5. A&J Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
14.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die A&J Services mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
14.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan A&J Services. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die A&J Services als gevolg daarvan lijdt.
14.8. A&J Services is niet verplicht back-ups te maken van de opdrachtgevers site, hiervoor kan de
opdrachtgever ook geen enkele aanspraak doen wanneer hem / haar gegevens verloren gaan. Ook is
A&J Services niet aansprakelijk wanneer zij de back-up van de opdrachtgever verloren of kwijt
geraakt is.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Buitengebruikstelling
16.1. A&J Services heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een
verplichting jegens A&J Services niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene
voorwaarden. A&J Services zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in
redelijkheid niet van A&J Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de
verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
16.2. A&J Services heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever overmatig resources (CPU, Geheugen of Netwerk Connectie) gebruikt en/of verbruikt. A&J Services zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van A&J Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

17. Reclame
17.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens A&J Services vervalt.
17.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van A&J Services.
17.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast,
vervangen of vergoed.
17.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

18. Wijziging van de voorwaarden
18.1. A&J Services behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
18.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht
19.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen A&J Services en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
19.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing